Politikai rendszerek, mozgalmak, struktúrák Kelet-Közép-Európában és a Balkánon 1918-1944.

A kurzus fő feladata 20. századi kelet-közép-európai és balkáni nemzetállamok politikai rendszerének és mozgalmainak elemzése, az államépítés és modernizáció ellentmondásainak, a "szimulált demokráciáknak" és a két világháború közötti jobbratolódás okainak elemzése. Kitér a második világháború történetének térségre vonatkozó főbb kérdéseire is.

A szemináriumon nemcsak az ismeretszerzés hagyományos módszereit alkalmazzuk (pld. referátum, a szakirodalom ismerete), de folyamatosan épít a hallgatók internetes információ - szerzésére is.

Szemináriumi tematika:

Kézikönyvként használható:
Palotás Emil: Kelet-Európa története a 20. század első felében. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.
Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet I. Európa. (Vonatkozó fejezetek)Osiris Kiadó, Bp., 2005.
Barbara Jelavich: A Balkán története. II. kötet. 20. század. Osiris Kiadó, Budapest, 1996.

1. Az első óra bevezető (interaktív) előadás: Európa az első világháború után


2. Európa újjárendezése a párizsi békekonferencián – az új nemzetállamok kialakulása Kelet-Közép-Európában és a Balkánon

Irodalom:
Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép és Délkelet-Európában a 19. és 20. században . Osiris Kiadó, Budapest, 1998. 153-192.

Referátum: a versailles-i rendezés fő elvei és törekvései (minden referátum max.15 perces lehet !)
Egyéni munka: minden hallgató az interneten olyan, a témára vonatkozó információt keres, amelyet fontosnak, érdekesnek, különösnek, újszerűnek stb. vél, és azt szóban bemutatja a csoport előtt (max. 2. perc)
Az egyéni munkát minden alkalomra írásban is el kell elkészíteni!

3. Az új államok politikai rendszere: az alkotmányos parlamentarizmus évei

Irodalom:
Püski Levente: Politikai rendszerek Kelet-Közép-Európában az I. világháború után. In.: Bán D. András ( szerk.): a Híd túlsó oldalán. Tanulmányok Kelet-Közép-Európáról. Osiris Kiadó, Bp., 2000. 90-117.

Referátum: valamely ország alkotmányos politikai korszakának bemutatása
Egyéni munka: egy, az alkotmányos korszakhoz kötődő politikus (király) rövid (max. 2 perc, egy oldal) bemutatása.

4. A tekintélyuralmi és diktatórikus rendszerek kiépülése: okok és következmények

Irodalom :
Palotás Emil: i.m. 314-327., 391-396.,414-427.

Referátum: a gazdasági, politikai elitek főbb sajátosságai a térségben
Egyéni munka: egy ehhez a korszakhoz kötődő politikus (király) rövid (max. 2 perc, egy oldal) bemutatása


5. Politikai mozgalmak és pártok: a nacionalizmus, a jobboldali mozgalmak és pártok

Irodalom:
Berend T. Iván: Válságos évtizedek. Magvető Kiadó, Bp., 1987. ?

Referátum: az usztasák vagy a Vasgárda bemutatása.
Egyéni munka: mi a nacionalizmus ? Értelmezések – viták. (internetes keresés alapján)

6. Politikai mozgalmak és pártok: a baloldali mozgalmak és pártok

Irodalom:
Andrew C. Janos: Haladás, hanyatlás, hegemónia Kelet-Közép-Európában Helikon Kiadó, Bp., 2003. 157-177.

Referátum: a szociáldemokrata és/vagy a kommunista pártok társadalmi programja
Egyéni munka: legalább 10 tételből álló bibliográfia gyűjtése a jobb-és baloldali mozgalmak és pártok témaköréhez.

7. Bolsevizmus és sztálinizmus: az államszocializmus struktúráinak kiépülése és fő jellemzői

Irodalom:
Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet. I. Európa. 152-170. (A Szovjetunió c. fejezet.)

Referátum: az államszocializmus politikai rendszerének fő jellemzői
Egyéni munka: a témába vágó internetes adatbázisok keresése és egy web oldal tartalmának rövid bemutatása

8. Kisebbségek és kisebbségvédelem

Irodalom:
Romsics Ignác: i.m. 193-227.

Referátum: valamelyik kisebbségi magyar közösség történetének bemutatása az impériumváltás után
Egyéni munka: egy kisebbségi magyar politikus rövid bemutatása

9. A térség országai a második világháborúban I.

Irodalom:
Palotás Emil: i.m. 469-497.

Referátum: a német Lebensraum politika, valamint a német-szovjet paktum
Egyéni munka: a témába vágó internetes adatbázisok keresése és egy web oldal tartalmi bemutatása.

10. A térség országai a második világháborúban II.

Irodalom:
Romsics Ignác: Az 1947-es párizsi békeszerződés. Osiris Kiadó, Bp., 2006. 13-71.

Referátum: a szövetséges hatalmak háborús céljai
Egyéni munka: az ellenállási mozgalmakra vonatkozó bibliográfia gyűjtése.

11. Csoportos konzultáció - a téma összefoglalása


12. A egyéni szemináriumi teljesítmények értékelése