Politikai eszmék és mozgalmak a 20. században: szocialista eszmék és mozgalmak

Kurzusleírás:

A szocialista eszmék születése a 19. században: utópisták, Marx, anarchizmus, nemzetközi szocialista szervezetek, nemzeti munkáspártok, bolsevizmus, a III. Internacionálé, a szociáldemokrácia, eurokommunizmus, szocialista eszmék az Európán kívüli világban.

Kötelező irodalom:

Tanulmányok a szocializmus történetéből. Múltunk, 2001. 2-3. szám
Vita az Olasz Kommunista Párt és a Szovjetunió Kommunista Pártja között - 1982, Nemzetközi Szemle, 1982. április 42-65. oldal
Karl Marx: Kommunista Kiáltvány I. fejezet, több kiadásban fellelhető

Vizsgakérdések:

1) Utópisták, chartisták, a szocialista mozgalom kezdetei
2) Marx, Engels, I. Internacionálé, a Kommunista Kiáltvány
3) Szocialista eszme és mozgalom a 19. század végén (II. Internacionálé)
4) Az orosz forradalmak, szakadás a szocialista mozgalomban
5) Szocialista-kommunista szembenállás a két világháború között
6) „Népi demokráciák”, a jugoszláv önigazgatás, az SZKP 20. kongresszusa
7) A szociáldemokrácia a második világháború után
8) A kinai út
9) „Szocializmusok” az un. harmadik világban
10) Az „eurokommuniszmus”
11) A „létező szocializmus”