Kelet-Közép-Európa és a Balkán története a 20. században I. (1918-1945)
(két féléves kurzus)

Leírás:

A két féléves kurzus célja, hogy bemutassa Kelet-Közép-Európa és Balkán első világháború utáni nagy átrendeződését. Kitér az ún. régióvitákra is. Az előadás a következő nagyobb témákat elemzi: a kelet-közép-európai nemzetállamok új elitjének sajátosságai, a liberális intézmények és a hagyományos kultúrák ellentmondásai, a térség globális világgazdaságban elfoglalt helye, az új nemzetállamok politikai rendszerének sajátosságai. A bolsevik forradalom és államszocializmus, mint a liberális kapitalizmus „rivális stratégiája”.

Módszer:

Interaktív előadás.

Olvasmányok:

Tankönyvek:

Palotás Emil: Kelet-Európa története a 20. század első felében. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 261-497.
Ormos Mária - Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren. Osiris Kiadó, 1998. 215-269., 387-496.
Font- Krausz -Niederhauser -Szvák: Oroszország története. Maecenas, Budapest, 1997. 451-537.

Irodalom:

Polányi Károly: A nagy átalakulás. Korunk gazdasági és politikai gyökerei. Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. 266-296.
Ránki György: A harmadik birodalom árnyékában. Magvető Kiadó, Budapest, 1988. 5-50.
Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet - Közép-és Délkelet-Európában a 19. és 20. században. Napvilág Kiadó, Budapest, 1998. 17-31., 193-205.
A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918-1947. Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. 11-27.,108-119.,136-142.
Cettler Antal: Német tervek és elképzelések Közép-Európáról a 20. század első felében. In.: A híd túlsó oldalán. Tanulmányok Kelet-Közép-Európáról. Szerk.: Bán D. András. Osiris Kiadó, Budapest, 2000. 44-89.
Püski Levente: Politikai rendszerek Kelet-Közép-Európában az I. világháború után. In.: uo.90-117.
Berend T. Iván: Válságos évtizedek. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1987. 64-102.
A. Sajti Enikő: Tito. In.: Polonyi Péter: Mao – A. Sajti Enikő: Tito. Pannonica Kiadó, Budapest, 2000. 224-269.
Sheila Fitzpatrick: A sztálinizmus: hatalom, család, közvélemény. In.: A sztálinizmus hétköznapjai. Tanulmányok és dokumentumok a Sztálin-korszak történetéből. Szerk.: Krausz Tamás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2003. 152-211.l.
V. Ny. Zemszkov: A GULAG - tényekben, adatokban. In.: GULAG, a szovjet táborrendszer története. Szerk. Krausz Tamás. Pannonica Kiadó, Budapest, 2001. 209-237.l.
Vagyim Rogovin: A sztálini tömegterror az adatok fényében. In.: uo.135-141.l.

Értékelés:

A félév végén szóbeli vizsga van, a vizsgázó tételt húz. A vizsga tárgyát képezik az előadásokon elhangzottak, a megadott kötelező irodalom és a tankönyvek anyaga.

Tételek:

 1. Viták, álláspontok Európa régióiról, Kelet-Közép-Európa fogalmának értelmezése.
 2. Kelet-Közép-Európa és a Balkán a globalizálódó világgazdaságban a 20. században.
 3. Az első világháború és következményei
 4. Oroszország két forradalma. A szovjet államszocializmus kiépülése és működése, a rendszer strukturális sajátosságai 1917-1945.
 5. A nemzetállamok létrejötte Kelet-Közép-Európában és a Balkánon. Az új államrendszerek általános és sajátos vonásai.
 6. A térség kisebbségei és a nemzetközi kisebbségvédelem a két világháború között.
 7. Bulgária (és Albánia) 1921-1944.
 8. Csehszlovákia 1921-1938.
 9. Lengyelország 1921-1939.
 10. Jugoszlávia 1921-1941.
 11. Románia 1921-1944.
 12. A balti országok a két világháború között.
 13. A nemzetközi erőviszonyok alakulása a két világháború között. és hatása a kelet-európai kisállamok politikájára. A kisantant.
 14. A második világháború kirobbanásának okai és a háborús felek hadicéljai.
 15. A térség országai a második világháborúban.