Kelet-Közép-Európa és a Balkán a 20. században II.(1945-1991)
(Az első félévben meghirdetett kurzus folytatása, de a felvételnek nem feltétele)

Leírás:

A megszakított történelmi kontinuitás: az államszocializmus struktúráinak kiépítése a szovjet blokk országaiban. Az állam modernizációs lehetőségei és korlátjai. Állam és társadalom viszonya, repressziós mechanizmusok. Reformok és forradalmak. Volt-e jugoszláv külön út – nacionalizmus és kommunizmus. Az államszocializmus teljesítménye, válsága, a rendszer felbomlásának belső és nemzetközi okai.

Olvasmányok:

Tankönyv:

Berend T. Iván: Terelőúton. Közép-és Kelet-Európa 1944-1990. Vince Kiadó, Budapest, 1999. (az egész)

Irodalom:

A.Sajti Enikő: Tito. In: Polonyi Péter-A.Sajti Enikő: Mao és Tito. Pannonic Kiadó,Budapest, 2000. 224-300.l.
A.Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918-1947. Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. 319-386.l.
Berend T. Iván: A tervezéstől a piacig. Közép és Kelet-Európa az 1990-es években. História, 2001. 9-10.
Békés Csaba: Párhuzamos látlelet: 1956-1968. Az 1956-os magyar forradalom és az 1968-as prágai tavasz nemzetközi háttere. In.: Békés Csaba: Európából Európába. Magyarország konfliktusok kereszttüzében, 1945-1990. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004. 223-236.l.
John Lewis Gaddis: Most már tudjuk. A hidegháború történetének újraértékelése. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2001. 59-99.l.
Juhász József: Két korszak határán. Tanulmányok Kelet-Európa jelenkortörténetéből. L’Harmattan, ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest, 2007. 285-338.
Mezei Géza: Befolyás vagy hegemónia? A háború utáni rendezés Kelet-Közép-Európában. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2001. 74-86.l.
Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép-és Délkelet-Európában a 19. és 20. században. Napvilág Kiadó, Budapest, 1998. 285-380.l.

Tételek:

 1. A háborús kooperáció felbomlása és a konfrontáció kibontakozása 1945-1947.
 2. Kommunista hatalomátvétel Kelet-Közép-Európában és a Balkánon 1944-1948.
 3. A sztálinista államszocializmus társadalmának sajátosságai, a tervgazdálkodás
 4. kibontakozása. A Zsdanov-féle kultúrpolitika adaptációja az egyes országokban.
 5. A pártállam terrorjának kibontakozása és a kirakatperek
 6. A szovjet-jugoszláv konfliktus kibontakozásának okai és következményei.
 7. Reformok és forradalmak: a lengyel és a magyar október. 1956 a világpolitikában.
 8. A csehszlovák reformkísérlet 1968-ban és az "emberarcú szocializmus" eltiprása.
 9. A posztsztálinista államszocializmus politikai, ideológiai korrekciója és legitimációja.
 10. A kelet-közép-európai államszocialista rendszerek gazdasági célkitűzései. A gazdaságpolitika eredményei és zsákutcái 1950-1989.
 11. Társadalmi változások és életmód Kelet-Közép-Európában 1948 után.
 12. Az államszocializmus eróziója és válsága 1973-1988: a válság gazdasági és nemzetközi tényezői.
 13. A nemzetiségi kérdés fő problémái a 2. világháború után Kelet-Közép-Európában.
 14. A kelet-közép-európai ellenzéki mozgalmak kibontakozása, a rendszer morális válsága és összeomlása.