Európa története a 20. században

Kurzusleírás:

Az előadás bemutatja az első világháború után bekövetkező európai átrendeződést, a gazdasági, társadalmi, politikai változásokat, a világkapitalizmus "nagy válságát", majd megújulását. Kitér a fasizmus, a nácizmus és a tekintélyuralmi rendszerek jellegzetességeire. A kurzus fontos részét képezi a bolsevik forradalom és az államszocializmus kialakulásának, majd kiterjesztésének leírás, illetve a második világháború és a hidegháború elemzése.

Követelmények:

A kurzus a félév végén szóbeli kollokviummal zárul. Ennek anyaga az előadások, valamint a megadott tankönyvek anyagából tevődik össze. A vizsgáztatás a megadott tételek alapján történik.

Tankönyvek:

Michael Howard – William Roger Louis: Oxford világtörténet a 20. században. Napvilág Kiadó, Budapest, 2002. 17-116., 134-164., 195-252., 393-418.

A tételek kidolgozásához ajánlom még: Martin Roberts: Európa története 1900-1973. Az új barbárság kora? Akadémiai Kiadó, Bp., 1992. , valamint Németh István (szerk): 20. századi egyetemes történet I. kötet. Osiris Kiadó, 2006.

Tételek:

1. Az első világháború
2. Az első világháború következményei Európában
3. Az orosz birodalom válsága és két forradalma, a szovjet típusú államszocializmus kiépülése és fő jellemzői (1945-ig)
4. A népesedés és urbanizáció fő tendenciái a 20. századi Európában
5. A tudományos, technikai fejlődés fő eredményei
6. A globális kultúra megszületése és a képzőművészetek fejlődésének fő irányai
7. A világgazdaság fejlődésének fő szakaszai, az állam gazdasági szerepének változása; az 1929-33-as gazdasági világválság
8. Az európai liberális demokráciák a két világháború között
9. Európa nemzetközi rendszere a két világháború között
10. Európai diktatúrák a két világháború között: fasizmus, nácizmus, tekintélyuralmi rendszerek
11. A második világháború
12. A kelet-közép-európai szovjet típusú rendszerek kialakulása és válsága
13. A szuperhatalmi szembenállás fő kérdései: a hidegháború 1945-1990.
14. A Szovjetunió belső fejlődésének és válságának főbb problémái a második világháború után.
15. Nők a társadalomban a 20. században
16. A nyugat- európai országok gazdaság és társadalom fejlődése a 20. század második felében
17. Az európai integráció fő kérdései és eredményei 1945 után