Európa a romantika és a nemzeti megújulási mozgalmak idején

Kurzusleírás:

A szeminárium - a nemzetközi kapcsolatok történetére alapozva - áttekinti az európai történések fő folyamatait a bécsi kongresszustól az első világháború kirobbanásáig. A szeminárum főbb csomópontjai a következők: az 1814-15-ös bécsi kongresszus és annak fő törekvései; a régi és az új Európa küzdelme a nemzeti megújulások jegyében; a keleti kérdés; a hatalmi átrendeződések az imperializmus korában.

Tematika :

1. Nemzeti mozgalmak a Szent Szövetség Európájában 1815-1830


URBÁN A. (szerk.): Nyugat-Európa és Amerika 1789-1918. Új-és legújabbkori egyetemes történeti szövegyűjtemény I/1-2. Bp. 1970. 133-137.; 148-158.; 174-175. l. (a továbbiakban Szöveggyűjtemény I/1., illetve I/2.)
DIÓSZEGI I.: Nemzetközi kapcsolatok története 1789-1918. Egyetemi jegyzet több kiadásban is, vagy Uő.: Klasszikus diplomácia-modern hatalmi politika. Bp. 1967., vagy Uö.: A hatalmi politika másfél évszázada. Bp. História, 1994. címen megjelent műveinek vonatkozó fejezetei, (a továbbiakban DIÓSZEGI I.: vonatkozó részek.)
DUROSELLE, J.B.: Európa népeinek története, Bp. Officina Nova [1994.] 309-317. l.
GONDA I. NIEDERHAUSER E.: A Habsburgok. Bp. 1977. 160-168. l.
HOBSBAWM, E.; J.: A forradalmak kora. Bp. 1988. 109-131. l.
GUNST P. (szerk.): Európa története. Debrecen, 1993. 232-244.

REF.:

A Bécsi Kongresszus és az európai gondolat
Nemzeti mozgalmak Európában 1818-1825.
A Bourbon restauráció és következményei

2. Nemzeti mozgalmak a Szent Szövetség Európájában 1830-1848


Szövegyűjtemény I/1. 175-189.; 195-198.; 228-231.; 254-258. l.
DAUTRY, J.: Az 1848-as francia forradalom és a köztársaság. Bp. 1981. 7-66. l.
DIÓSZEGI I.: vonatkozó részek.
DUROSELLE, J. B.: i.m. 317-325. l.
GUNST P. (szerk.): i.m. 245-251. l
HOBSBAWM, E, J.: i.m. 132-144. l.
VADÁSZ S.: Lajos Fülöp, a Polgárkirály. AETAS, 1994/2. sz. 43-74. l.

REF.:

Metternich politikai portréja
Nemzeti mozgalmak Európában 1830-1834

3-4. 1848 ígérete és lehetősége


Szövegyűjtemény I/1 261-336. l.
DIÓSZEGI I.: vonatkozó részek
Uő: A nemzeti átalakulás feltételei és a forradalmi út. In: Hazánk és Európa, Bp. 1970. 47-81. l.
GUNST P. (szerk.): i.m. 252-268. l.
HOBSBAWM, E.; J.: i.m. 289-300. l.
Uő.: A tőke kora, Bp. 1978. 7-27. l.
KOSÁRY D.: 1848. az európai forradalmak anatómiája. In: A történelem veszedelmei. Bp. 1987. 256-276. l.
PRICE, R.: Franciaország története. Bp. 1994.168-176. l.
ROBERTS, M.: Az ipari forradalom és a liberalizmus kora. Bp. 1992. 131-139.; 150-165. l.

REF.:

A második francia köztársaság története
A német egység kérdése 1848/49-ben
Itália 1848/49-ben

5. III. Napóleon diplomáciája


Szöveggyűjtemény I/1 386-396.; 400-405.; 409-415.; 459-467.; 492-501. l.
DIÓSZEGI I.: vonatkozó részek
Uő.: A Ferenc József-i kor nagyhatalmi politikája. Bp. 1987. 5-21. l.
DUROSELLE, J. B.: i.m. 325-328. l.
FRIEDJUNG, H.: Harcz a német hegemóniáért (1859-1866) I. Bp. 1902. 162-226.; 365-392. l.
GUNST P. (szerk.): i.m. 282-290. l.
PRICE, R.: i.m. 176-187. l.
ROBERTS, M.: i.m. 140-149. l.
ZSIGMOND L.: Franciaország 1789-1968., Bp. 1969. 146-159. l.

REF.:

Loius Bonaparte politika pályája
A második császárság Franciaországa (gazdaság, társadalom)

6. Az olasz egység


FRIEDJUNG, H.: i.m. 1-38. l.
GUNST P. (szerk.): i.m. 291-300. l.
HEARDER, H.: Olaszország története. Bp. MĆECENAS, 1992. 134-170. l.
JÁSZAY M.: Cavour, Bp. 1986. 225-280. l
KISS A.: Olaszország története 1748-1968, Bp. 1975. 77-98. l.
PAÁL F.: Egy nemzet születése, Bp. 1961. 71-115. l.
ROBERTS, M.: i.m. 166-175. l.

REF. :

Garibaldi politikai portréja
Cavour és az olasz egység gyakorlata

7. A német egység


HEGYI A. (szerk.) : Németország újkori története (1789-1874.) Szöveggyűjtemény IV. Bp. 1980. 173-186. l.
DIÓSZEGI I.: vonatkozó részek.
ENGELMANN, B.: Poroszország. A lehetőségek hazája. Bp. 1986. 307-357. l.
FRIEDJUNG, H.: i.m. II. 39-80.; 227-268. l.
GALÁNTAI J.: A Habsburg monarchia alkonya. Bp. 1985. 225-239. l.
GONDA I.: A restauráció hatása a Habsburg monarchia belső helyzetére és hatalmi viszonyaira 1849 után. Századok, 1986/4. 851-865. l.
ROBERTS, M.: i.m. 175-183. l.

REF.:

A német nemzetállamiság kérdésköre 1850-1871 között

8. Zárthelyi dolgozat


9. Ellentétek és krízisek a XIX. sz. utolsó harmadának európai diplomáciájában


Szöveggyűjtemény I/1 534-552.; 558-559.; 568-569. l.
DIÓSZEGI I.: vonatkozó részek.
Uő: A magyar külpolitika útja. Bp. 1984. 78-183. l
GALÁNTAI J.: i.m. 239-253. l.
GUNST P.(szerk.): i.m. 301-320. l.

REF.:

A Párizsi Kommün
A harmadik francia köztársaság külpolitikája az Entente Cordiale létrejöttéig
A berlini kongresszus

10. A bismarcki szövetségi rendszer


Szöveggyűjtemény I/2 579-581.; 584-590.; 602-607. l.
DIÓSZEGI I.: vonatkozórészek.
Uő.: A Ferenc József-i kor ... 45-64. l.
DUROSELLE, J. B.: i.m. 329-337. l.
GALÁNTAI J.: i.m. 253-263. l.

REF.:

Bismarck politikai pályája
"Bismarck Európája"

11. A hatalmi átcsoportosulás


Szöveggyűjtemény I/2. 627-639.; 649-651.; 659-663.; 666-667.; 670-672.; 685-694.; 698-710. l.
CAMERON, R.: A világgazdaság rövid története. Bp. MĆCENAS, 1994. 349-361. l.
DIÓSZEGI I.: vonatkozó részek.
Uő.: A Ferenc József-i kor ... 65-109. l.
DUROSELLE, J. B.: i.m. 337-348. l
GALÁNTAI J.: i.m. 263-278. l.
GUNST P.(szerk.): i.m.321-331. l.
KENNEDY, P.: A nagyhatalmak tündöklése és bukása. Bp. 1992. 186-243.l.

REF.:

Magyarázatok az imperializmra
Az európai egyensúly "áthelyeződése" Európán kívülre
A századfórduló Európájának hatalmi viszonyai

12. Az első világháború közvetlen előzményei


Szövegyűjtemény I/2. 723-794. l.
DIÓSZEGI I.: vonatkozó részek
Uő.: A Ferenc József-i kor ... 110-143. l.
GALÁNTAI J.: i.m. 278-295. l.
Uő.: Az első világháború. Bp. 1980. 7-38. l.
ROBERTS, M.: i.m. 305-332. l.

REF.:

A XX. sz.első évtizedének diplomáciai válságai
A válságkezelés XIX. sz.-i gyakorlat és ennek lehetőségei a XX. sz. első évtizedében