Anderléné Sajti Enikő DSc., egyetemi tanár

Munkahelyi cím és elérhetőség:

SZTE BTK, Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2. III. emelet
e-mail: sajti@hist.u-szeged.hu
telefon: (36-62) 544-858
fogadóóra: kedd 8-10 óra

Tanulmányok, tudományos fokozatok:

 • 2003: a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora
  Az értekezés címe: Impériumváltások, revízió és kisebbség: magyarok a Délvidéken 1918-1947.
 • 2000 óta az SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkori Doktori Program alapító tanára, és a programtanács tagja
 • 1998: habilitáció ( Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem)
  Hallgatói előadás: A jugoszláv önigazgatás kialakulása, válsága és csődje.
  Tudományos előadás: Egy kisebbség megmaradásának lehetőségei és korlátai: magyarok Jugoszláviában 1918-1941.
 • 1984: kandidátus
  A disszertáció címe: A magyar kormányok délszláv politikája a Délvidéken 1941-1944.
 • 1974: bölcsészdoktor
  A disszertáció címe: Szeged gazdasági, társadalmi helyzete és a munkásosztály harca a Hivatásszervezet ellen a harmincas évek második felében
 • 1967: egyetemi diploma, JATE, történelem-orosz szak

Kutatási területe:

 • A Balkán és Jugoszlávia 19-20. századi története, nemzeti és kisebbségi kérdés Szerbiában és Jugoszláviában, a délvidéki magyar kisebbség története

Publikációk:

 • Könyvek :
  l. Székely telepítés és nemzetiségpolitika a Bácskában--l94l. Nemzetiségi füzetek 6. Akadémiai Kiadó, Budapest, l984. 63 p.
  2. Délvidék l94l-l944. A magyar kormányok délszláv politikája. Kossuth Kiadó, Budapest, l987. 3O6 p.
  3. Jugoszlávia l9l8-l94l. Dokumentumok. / Ford. Kacziba Ágnes / Társadalomtudományi Kör. Szeged, l989. 296 p.
  4.Nemzettudat, jugoszlávizmus, magyarság. Szeged, l99l. l39 p.
  5. Szegedtõl a GULÁG-ig. Schwarcz Sándor visszaemlékezése. Szeged, l997. 127 p.
  6. Kényszerpályán. Magyarok Jugoszláviában, 1918-1941. Szeged, 1997. 132 p.
  7.Josip Broz Tito. ( Polonyi Péter: Mao Ce-tung ) Fekete-fehér. Pannonica Kiadó, 2000.163-307.p.
  8. Hungarians in the Voivodina 1918-1947. Atlantic Studies on Society in Change No.110. Columbia University Press, New York, 2003. / Translated by Brian Mc Lean / 581 p.
  9. Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918-1947. Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. 416 p.
  10. Bűntudat és győztes fölény. Magyarország, Jugoszlávia és a délvidéki magyarok. Szeged, 2010.357 p. (ISBN: 978-963-482-974-4)

 • Könyvfejezetek:
  1. A Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz került magyarok (1918-1921) In.: Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó – MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2008. 44-47.
  2. A jugoszláviai magyarok a két világháború között. In.:Uo. 110-113.
  3. A bánáti magyar kisebbség helyzete a második világháború éveiben. In.: Uo.176-179.
  4. A jugoszláviai helyzet: bosszúakciók, lakosságcsere. Az engedékeny jugoszláv kisebbségpolitikai gyakorlat lezdete. In.: Uo. 216-219.

 • Tanulmányok:
  1. A munkásság bérharcai és küzdelme a Hivatásszervezet ellen Szegeden l936-l939. Acta Universitatis Szegediensis Attila József nominatae. Acta Historica LIII. Szeged, l976. 83-lOO.
  2. Az SZDP és a jobboldal küzdelme az l939-es választások előtt Szegeden. Tanulmányok Csongrád megye történetéből l9l9-l945. Szeged, l977. 8l-97.
  3. Szeged l944 őszén. Magyar Hirlap, l974. november.3.
  4. " Hogy különbözô nemzetek szabadon és békésen megférjenek együtt..." Tiszatáj, l977. l.sz. l4-l7.
  5. A nemzeti, nemzetiségi kérdés a szocialista Jugoszláviában. Tiszatáj, l978. l2.sz. 54-59.
  6. A kelet.-európai töréneti komparatisztika néhány módszertani problémája. Szegedi bölcsészmühely 77. Szeged, l978. 335-35l.
  7. Útkeresés. A Jugoszláv Kommunista Párt nemzetiségpolitikai koncepciójának formálódása az l92O-as években. Századok, l979.3.sz. 376-42O.
  8. A Jugoszláv Kommunista Párt a nemzeti-nemzetiségi kérdésrôl az l92O-as években. Élő nemzetköziség--élő hagyomány. Szeged, l98O. 23-28.
  9. A JuKP a huszas években. Délmagyarország, l98O. november. 2.
  lO. Katonai közigazgatás és nemzetiségpolitika a Délvidéken - 194l április. Acta Historica, LXXII. Szeged, l982. 3-32.
  ll. A Jugoszláv Kommunista Párt vezette ellenállás kibontakozása a Délvidéken és a Bárdossy-kormány megtorló politikája / l94l április--l942 április / Párttörténeti Közlemények, l982. 4.sz. l4 l- l75.
  l2. Svetozar Marković a balkáni népek összefogásáért. Emberek, sorsok, forradalmak. Szeged, l983. 39- 49.
  l3. A magyar kormányok délszláv politikája a Délvidéken l94l-l944. Szeged, l983. l7 o. Kandidátusi értekezés tézisei.
  l4. A magyar-horvát határtárgyalások és lakosságcsere kudarca /l942-l944 /. Acta Historica LXXXI. Szeged, l985. 3-l8.
  l5. Ismeretlen dokumentum az l942 januári délvidéki razzia résztvevőinek peréről. / Társszerző Markó György / Hadtörténeti Közlemények, l985. 2.sz. XXXII. évf. 426-456.
  l6. A Kállay-kormány lépései a szerbek megnyerésére a Délvidéken. Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. Szeged, l986. l43-l59.
  l7. Nemzettudat és jugoszlávizmus. Acta Historica, T.LXXXV. Szeged, l987. 3-lO. o.
  l8. Nemzettudat és jugoszlávizmus. Nemzeti--nemzetiségi tudat. Szigetvári konferenciák l984-l986. Szerk. Polányi Imre. Pécs, l987. l27-l37.
  l9. Diktatúra és fasizmus Jugoszláviában a felszabadulás előtt. Társadalmi Szemle. l988. LIII. évf. lO.sz. 85-9O.
  2O. Plan "srpske odbrane" za Bačku l944 godine. Zbornik Matice srpske za istoriju. 3l. Novi Sad, l985. ll9-l25..
  2l. Nationalbewustsen und Jugoslawismus. Specimina Nova Dissertationum ex Institutom Historico Universitatis Quinqueecclesiensis de Jano Pannonio nominatae. Pécs, l988. l7-23.
  22. Gondolatok a jugoszláviai magyarokról. Unió, I. évf. 4.sz. l989. 66-67 o.
  23.Samuilla Moša Pijade l89O-l957. A nemzetközi munkásmozgalom történetébôl. Évkönyv, l99O. Budapest, l989. 253-256.
  24. Territoriale Revision und die Nationalitatenverhaltnisse. Ethnicity and Society in Hungary. T.2. Etudes Historiques Hongroises l99O publiées á loccassion du XVII e Congrés International des Sciences Historiques par le Comité National des Historiens Hongrois. Edited by Ferenc Glatz. Budapest, l99O. 393-4O6.
  25. The Hungarien National Minority in Yugoslavia after l945. / A Historical Sketch /. Acta Historica, T. LXXXIX. Szeged, l989. l9-27.
  26. Magyarok a Vajdaságban l944 őszén. Tiszatáj, l99l. 2. sz. 5.évf. 76-82.
  27. Egy kisebbség szervezkedésének lehetőségei és korlátai. A jugoszláviai magyarság l9l8-l929. Magyar Szó /Újvidék /, l99l. XI. 9. XXX. évf. 47.sz. ll-l3.
  28. Nemzettudat, jugoszlávizmus, magyarság. Nemzettudat és jugoszlavizmus. Napló, 1991. augusztus 28. 25.
  29. Nemzettudat, jugoszlávizmus, magyarság. A Jugoszláviai Magyar Párt megalakulása és részvétele az 1925-ös választásokon. Napló, 1991. aug. 28. 28.o., szepember 4. 26.o., szeptember 11. 28.o., szeptember 18. 28.
  30. Nemzettudat, jugoszlávizmus, magyarság. Területrevíziók és a nemzetiségi kérdés. Napló, 1991. szeptember 25, október 2.,október 9., október 16., október 23.
  31. "Az elmúlni nem akaró múlt." Délvidék, l94l-l944. BUKSZ. l99l. nyár. 2.sz. 3.évf. 236-24l.
  32.. A Jugoszláviai Magyar Párt megalakulása és részvétele az l925-ös választásokon Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historica. Különszám. III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Szeged, l99l. augusztus l2-l6. tiszteletére. Hungaria, Szeged, l99l. 99-l07.
  33.Egy válság anatómiája: Jugoszlávia. Korunk, 1991. III.évf.7.sz. július. 869-873.
  34. Magyarok a Vajdaságban l944 õszén. Dodola. Tanulmányok a magyarországi horvátokról. Szerkesztette Tarján Gábor. Pécs, l990 .81-89.
  35. Od etatizmu revolucyjnego po samozarzadzanie. Wibranene problemy ludowodemoktatycznych i socjalistycznych przemian w Jugoslawii. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica . 43. Lodz, l99l . l5l-l6l.
  36. Historical Roots of the Ethnic Problems in Central-Eastern Europe. Teaching Modern European History. Experiences and Prospects. An Internacionale Tempus Workshop. Edited by György Kukovecz. Szeged, l992. 57-62.
  37.. A jugoszláviai magyarok l945 után. Történelmi vázlat. Szükülõ vagy tágoló horizontok ? Magyarok a változó világban. Tanulmányok. Zürich-Eger, l992. 95-99. 38. Egy kisebbség szervezkedésének lehetõségei és korlátai. A jugoszláviai magyarság 1918-1929. Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. / A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson-Szeged, 1991. aug. 12-16-án elhangzott elõadások. / 1. köt. Budapest-Szeged, 1993. 317-321.
  39. A háború elõtti évek. Szeged története. 4. l9l9-l944. Sorozatszerkesztõ Kristó Gyula. Szerkesztette Serfõzõ Lajos. Szeged, l994. 447-472.
  40. Historical Roots of the Ethnic Problems in Central-East Europe. Danube the River of Cooperation. The Third Conference. Edited by Edita Stojic. Belgrade, l994. 25-33.
  41. Hungarian - croatian Interstate Relations /1941-1944 /. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historica, Tomus CI. Hungaria, Szeged, 1995. 27-36. o.
  42. Jugoszlávia széthullása. Tiszatáj, 1995. május. 49. évf. 59-64.
  43. A jugoszláviai magyarok politikai szervezkedésének lehetõségei és korlátai / l918-l941 /. Regio. Kisebbségi Szemle. l997. 2. sz. 3-3O.
  44. Megtorlás vagy konszolidáció ? Délvidék, 1941-1944. In.: The Holocaust in Hungary Fifty Years Later. Edited by Randolph L. Braham and Attila Pók. Columbia University Press, 1997. 379-388.
  45. A jugoszláviai magyarok gazdasági, kulturális helyzete 1918-1941. Századok, 1997. 6.sz. 1355-1370.
  46. The Economic and Cultural Situation of the Hungarian Minority in Yugoslavia 1918-1941. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historica. Tomus CV. Hungaria, Szeged, 1998. 57-75.
  47. A szerb politikai gondolkodás kezdetei. In.: A modern politikai gondolkodás kezdetei. Eszmék és folyamatok Szerkesztette Kukovecz György. Társszerkesztő Zentai Mária. Jatepress, Szeged, 1999. 233-236.
  48. Kisebbség és külpolitika. In.: Források és stratégiák. A II. Összehasonlító magyar kisebbségtörténeti szimpózium előadásai, Székelyudvarhely 1997. augusztus 21-22. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999. 7-15.
  49. Formation, crise et échec de l autogestion yougoslave. In.:Régions – Nations –Europe. Conditions et perspctives historiques, culturelles et politiques. Rédacteur László J. Nagy. Université de Szeged, Centre d Études Européennes, 2000. 73-83.
  50. A jugoszláv önigazgatás kialakulása, válsága és csődje. Limes, 2000. 2-3.sz. Első kötet. 161-170.
  51. Háború és kisebbségpolitika: magyarok és szerbek, 1941-1945. In.: Magyarország a a (nagy)hatalmak erőterében. Tanulmányok Ormos Mária 70. születésnapjára. Szerkesztők: Fischer Ferenc, Majoros István, Vonyó József. University Press, Pécs, 2000. 37-42.
  52. Kisebbség és külpolitika. Székelyföld / Csíkszereda /, 2000. ?
  53. A délvidéki magyarság politikai helyzete a két világháború között. Híd, / Újvidék / 2000. december, 1183-1189.
  54. Egy monográfia megírásának buktatói: Magyarok a Vajdaságban / Délvidéken /1918-1947. Debreceni Szemle, 2001.1.sz. 36-44.
  55.Egy monográfia megírásának buktatói: Magyarok a Vajdaságban /Délvidéken/ 1918-1947. Híd, /Újvidék/, 2001. június. 653-663.
  56. A magyar-jugoszláv közeledés és a kisebbségi kérdés 1940-1941. Létünk, / Újvidék/, 2001. 3-4. 70-74.
  57. Changes in the Situation of the Hungarian Minority in Yugoslavia during the Period of Royal Dictatorship (1929-1941) Chronica. Annual of the Institut of History University of Szeged. 2001. Volume 1. 128-152.
  58. Impériumváltások, revízió és kisebbség: magyarok a Délvidéken 1918-1947. Akadémiai doktori értekezés tézisei. Szeged, 2001. 32 p.
  59. Az impériumváltás hatása a délvidéki magyarok társadalomszerkezetére. Limes, 2002. 2. sz. 41-50.
  60. Nyitás Délre ? A magyar-jugoszláv közeledés és a kisebbségi kérdés 1940-1941. In.: A modernizáció határai. Tradíció és integráció Kelet-Európa (hazánk) és a Mediterráneum történetében.. 18-20. század. Tudományos konferencia, Szeged, 2001. szeptember 19-21. Szeged, 2002. 75-79.
  61. Impériumváltás, magyarellenes megtorlások, kitelepítések és a konszolidáció feltételeinek kialakulása a Délvidéken 1944-1947. Századok, 2002., 136. évf., 5.sz. 1061-1114.
  62. La guerra e la politica delle minoranze: ungherezi e serbi (1941-1945). In.: L'Ungheria e l'Italia nella seconda guerra mondiale. A cura di Francesco Guida. Lithos editrice, Roma, 2002. 135-142.
  63. Impériumváltás és a jugoszláv magyarellenes megtorlások a Délvidéken (1944-1945). In.: Küzdelem az igazságért. Tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára. Szerkesztette: Karsai László és Molnár Judit. MAZSIHISZ, Budapest, 2002. 11-35.
  64. Impériumváltás, külpolitika, magyarság. In.: ུ és Délvidék. Nyitott Távlatok, Szabadka, 2002, 9-17.
  65. Az impériumváltás hatása a délvidéki magyarok társadalomszerkezetére. Híd, (Újvidék) 2003. február. 221-234.
  66. Sors, jellem, történelem: az eretnek Tito. In.: Bács-Kiskun megye múltjából. Évkönyv. 18. Kecskemét, 2003. 29-46.
  67. Szegedtől a GULAG-ig. ( Schwarcz Sándor visszaemlékezései). Szeged, 15. évf. 6-7.sz. 2003.június-július. 98-99.
  68. Szegedtől a GULAG-ig. Remény, 2003. augusztus.
  69. Magyar-horvát államközi kapcsolatok (1941-1944) In.: Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára.. Szerkesztette Krausz Tamás és Szvák Gyula. Pannonica, Budapest, 2003. 9-13.
  70. A jugoszláviai magyarok helyzete, 1944-1947. Acta Universitatis Scientiarium Szegediensis. Acta Historica. Tomus CXVIII. Hungaria, Szeged, 2003. 9-16.
  71. The change of rule and reprisals against the Hungarians in Yugoslavia 1944-1946. Chronica. Annual of the Institute of History University of Szeged. Szeged, Volume 3. 2003. 114-131.
  72. A délvidéki tragédia eljelentéktelenítése. A magyarellenes megtorlások és a magyar kormányok politikája 1944-1947. In.: Rémuralom a Délvidéken. Tanulmányok, emlékezések, helyzetértékelések az 1944/45. évi magyarellenesen atrocitásokról. Szerkesztette Csorba Béla,, Matuska Márton, dr. Ribár Béla. Vajdasági Magyar Tudomáynos Társaság, Atlantis, Újvidék, 2004. 35-42.
  73. The foundation of the Yugoslavian Hungarian Party (1922) Chronica.. Annual of the Institute of University of Szeged. Szeged, Volume 4. 2004. 74-87.
  74. A délvidéki magyarok kisebbségstratégiái 1944-1947. In.: A Kárpát-medence népeinek együttélése a 19-20. században. Szerkesztette: Egry Gábor és Feitl István. Napvilág Kiadó, Budapest, 2005. 214-222.
  75. Impériumváltás a Délvidéken 1918-1920. Limes. Tudományos Szemle, 2005.1.sz..7-19.
  76. The former ‘Southlands’ in Serbia:1918-1947. The Hungarian Quarterly. Volume 47. No. 181.Spring 2006. 111- 124.
  77. A délvidéki hadifoglyok hazatérése 1947/1948-ban. Bácsország. Vajdasági Honismeretei Szemle. 2006.1.sz. (36.sz.) 56-64.
  78. A sérelmi politikától az együttműködésig. In.:Integrációs stratégiák a magyar kisebbség történetében. Disputations Samarienses 7. Sorozatszerkesztő Csanda Gábor és Tóth Károly. Szerkesztette Bárdi Nándor – Simon Attila. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006. 11-22.
  79. ’56-os menekültek Jugoszláviában. Bácsország. Vajdasági Honismeretei Szemle. 2006. 3. sz. (38.szám.) 15 -19.
  80. Ötvenhatos menekültek Jugoszláviában. A magyar-jugoszláv hazatelepítési bizottságok tevékenysége 1956-1957-ben. In.: Az 1956-os forradalom visszhangja a szovjet tömb országaiban. Évkönyv, XIV. 2006-2007. Budapest, 1956-os Intézet. 2007. 201-212.
  81. Csuvsztvo vinü i pobednoje prevoszhodsztvo: Vengrija i Jugoszlavija (1945-1947). Studija hungaro-bulgarica. Tomus 2. Sumen – Szeged, Universzitetszko izdatelsztvo “Episzkop Konsztantin Preszlavszki” 2008. 61-68.
  82. Magyar kisebbség a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságban 1918-1922. História, 2008. 6-7. 26-29.
  83. “…reakciós és fasiszta beállítottságú egyének, kalandvágyók…” Ötvenhatos menekültek Jugoszláviában 1956-1957. In. Bencsik Péter ( szerk.): “Mi szegediek megtettük az első lépéseket.” Szeged, 2008. 100-105.
  84. A ”kommunizmus mostohagyermekei”: a magyar kisebbség elleni megtorlások a Délvidéken (a Vajdaságban) – a kutatás eredményei és kérdőjelei. Létünk. Társadalom, tudomány, kultúra. (Forum Könyvkiadó, Újvidék) XXXVIII.évfolyam, 20008. 3. szám. 28-42.
  85. Bűntudat és győztes fölény. Magyarország és Jugoszlávia 1945-1947. In.: Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. Szerkesztők Papp Richárd, Szarka László. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2008. 203-210.
  86. A kommunizmus mostohagyermekei. Kísérlet a jugoszláviai magyar kisebbség második világháború utáni elitváltásának elemzéséhez. Bácsország, 2008.3.sz (46.sz.) 14-19.
  87. Még hidegebb napok. Megtorlás a Délvidéken. Rubikon, XX. évfolyam, 195.szám. 2009.5.sz. 30-38.
  88. Igazodási kényszer.: Magyarország és Jugoszlávia 1945-1947. In.:Balkán füzetek. Különszám II. Szerkesztette M Császár Zsuzsa. Pécs, 2009. 211-216.
  89. Egy kommunista káder a külügyben 1945-1948: Rex József. Forrás, 41. évf, 2009.7-8. szám. 89-109.
  90. A magyar állam berendezkedése a Délvidéken 1941-1944. Limes, 2009. 2.sz., 63-81.
  91. Hány magyar áldozata volt a partizánmegtorlásoknak a Délvidéken ? Historiográfiai áttekintés. Limes, 2009. 3. sz., 117-132.
  92. Mit tudunk a “még hidegebb napokról”? História, 2010. XXXII. évfolyam, 1-2. sz. 37-43.
  93. A magyarok elleni partizán megtorlás a Délvidéken. A történetírás eredményei és kérdőjelei. In.: Mementó 1944-45. Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság, Bajmok, 2010. 11-22.
  94. A magyar-jugoszláv diplomáciai kapcsolatok felvétele 1946-1947-ben In.: A történelem szálai. Tanulmánykötet Vonyó Jósef 65. születésnapjára. Szerkesztette Fischer Ferenc,. Hegedűs Katalin, Rab Virág . Pécs, 2010.31-39.
  95. “What is the Difference between Freedom and Captivity?” ( Repatriation of Prisoners of War from Vojvodina between 1947-1949) Chronica. Annual of the Institut of Historry University of Szeged. 2006. Volume 6. ( Késedelmes megjelenés) 182-196.

 • Recenziók:
  1. A burzsoá ideoógiák ellen - a marxista metodológia tökéletesítéséért. Válogatás a Voproszi isztorii KPSZSZ 1973-l974-es évfolyamaiból. Párttörténeti Közlemények, l975. 2.sz. 201-208.
  2. Mészáros Sándor: A Tanácsköztársaság és a vajdaságiak. Tiszatáj, 1976. 12.sz. 94-96.
  3. Arató Endre: A feudális nemzetiségtõl a polgári nemzetig. Tiszatáj, 1976, 10.sz. 79-81.
  4. Dušan Lukač: Radnički pokret u Jugoslaviji i nacionalne pitanje l918-1941. Századok, l978. 4.sz. l86-l88.
  5. Istorija 2O. veka. Zbornik radova. XII. Tanulmánykötet XII. Századok, l978. 4.sz. 792-798.
  6. Andrej Mitrović: A központi hatalmak háborús céljai és a délszláv kérdés l914-l918. Századok, l979. 6.sz. 1151-1133.
  7. Đurđica Petrović: A cigányság társadalmi helyzete egyes jugoszláv területeken a l5. és 16. században. Századok, 198O. 4.sz. 7O6-7O7.
  8. Vuk Vinaver: Hitler és Horthy l936.évi találkozója és Jugoszlávia nemzetközi helyzete. Századok, l98O. 2.sz. 321-323.
  9.Vuk Vinaver: Jugoslavija i Mađarska 1918-1933. Jugoslavija i Mađarska 1933-194l. Századok, 198O. 6.sz. 1O57-1O59.
  1O. Ivan Jelić: Komunistička partija Hrvatske l937-1941. A nemzetközi munkásmozgalom történetébõl. Évkönyv. 1982. 277-278.
  11. Bogdan Krizman: Pavelić i ustaše. Századok. 1984. 3.sz. 594-596.
  12. Munkásmozgalom Vajdaságban 189O-l9l4. Csongrád megyei Hírlap. l987.jûlius 16.
  13. Horthy Magyarország részvétele Jugoszlávia megtámadásában és megszállásában l941-1945. Tiszatáj, l987.11.sz. 89-92.
  14. Vlahović, Velimir Veljko (l9l4-1975 ) A nemzetközi munkásmozgalom történetébõl. Évkönyv. 1989. Budapest, l988. 244-247.
  15. Horthy Magyrország részvétele Jugoszlávia megtámadásában és megszállásában l941-1945. Századok, 1987. 6.sz. 126O-1262..
  16. Kisebbségrõl--a többség nyelvén. Šandor Mesaroš: Madjari u Vojvodini l928-l94l. Novi Sad, l989. Élet és Irodalom, 199O. április 2O.
  l7. Slavko Gavrilović: Jaša Tomić (1856-1922). Matica srpska, Novi Sad, l986. Századok, 1988. 4.sz. 427-428.
  l8. Döbbenet és hitelesség.(Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában ) Magyar Napló, 199l. október 4. 12.sz. 36-38.
  19. Aleksandar Kasaš: Mađari u Vojvodini 1941-1946. Novi Sad, 1986. Századok, 1997. 6. sz.1425-1427.
  20. Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia.A délszláv állam története. Aula, Budapest, 1999. Századok, 2002. 5.sz. 1229-1233.
  21. Palotás Emil: Kelet-Európa története a 20. század első felében. Osiris Tankönyvek. Budapest, Osiris Kiadó, 2003. Századok, 2005.3.sz. 787-790.
  22. Romsics Ignác: Az 1947-es párizsi békeszuerződés.Osiris Kiadó, Budapest, 2006. Magyar Tudomány, 2007. 3. sz. 393.

 • Elektronikus adathordozókon lévő munkák: Internet, CD
  1. Székely telepítés és nemzetiségpolitika 1941. http://mek.oszk.hu/01200/01275. 2003.
  2. Impériumváltás a Délvidéken, 1918-1920. Múlt-kor történelmi portál. E-folyóirat. 3. évfolyam 1.sz: Magyarország az első világháborúban. http://www.mult-ko r.hu/cikk. php?article=9951
  3. Impériumváltás a Délvidéken, 1918-1920. I-II. http://www.huncro.hr/horvatorszagimagyarsag.php
  4. A sérelmi politikától az együttműködésig. http://www.foruminst sk/index.php?p=disp&t=a&xp=9&P=pub,hu,&Mid=1&Lev1=2&Ind1=0,11
  5. Kényszerpályán. ÖKOEK Szerkesztőség, 2008. http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/Hataron_tuli_magyarsag/Kényszerpalyam/pages/001_eloszto.htm
  6. Egy kommunista káder a külügyben 1945-1948: Rex József. www.forrás.hu/0907/sajti.pdf
  7. Az impériumváltás hatása a délvidéki magyarok társadalomszerkezetére. http://ski.vmmi.org/voltegyszer/sajtivoltegy.htm

 • Lektorálás:
  Tóth Szergej ( szerk): Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2006. 233 p..

 • Interjúk:
  1. A múlt tényei és a ma lehetőségei. Beszélgetés A. Sajti Enikővel. Az interjút készítette Gőz Gabriella. Szegedi Egyetem, 1988. március 11.
  2. A Dél sokféle csillaga. Beszélgetés a kölcsönösen hideg napokról. Az interjút készítette Domonkos László. Élet és Irodalom, 1988. április 1.
  3. ”Jugoszlávia belülről égeti magát”. Az interjút készítette Újszászi Ilona. Délmagyarország, 1990. december 19.
  4. Lesz-e béke a háború után? Az interjút készítette Tóth-Szenesi Attila. Szegedi Egyetem, 1996. október 15.
  5. Fel kell tárni a forrásokat. Jugoszláviai magyarok a két világháború között. Az interjút készítette Keczer Gabriella. Délmagyarország, 1998. március 19.
  6. Délvidék, 1920-1944. Az interjút készítette Dévavári D. Zoltán. Hét Nap. http://www. hetnap.co.yu/10.14/cikk05.html
  7. “Mielőtt zászlót lengetünk, azért nézzük meg, hogy az milyen!” Az interjút készítette Hajdú Péter. Hökkentő. A szegedi hallgatók lapja.2004. május.
  8. “Visszaszerezték az emlékezés jogát” A. Sajti Enikő egyetemi tanár az 1944-es bácskai vérengzésről. Az interjút készítette Bod Tamás. Magyar Narancs, 2004. december 16.
  9. A szerbek maguknak köszönhetik Trianonjukat. Az interjút készítette Tóth-Szenesi Attila. Index, 2006. május 26., péntek 13.20. http://www.index.hu/politika/kulfold/sajti026/?print
  10. Történelmi számháború. A. Sajti Enikő történésszel Bod Tamás készített interjút. Élet és Irodalom, 2006. augusztus 25.
  11. Kétszázezer szerb vághat neki a Vajdaságnak. Az interjút készítette Tóth-Szenesi Attila. Index, 2007. január 30., kedd 15:25 http://www. index.hu/politika/kulfold/koszdont0129/?print
  12. A valóságban nem létezett nemzet. A. Sajti Enikő történésszel Bod Tamás készített interjút. Élet és Irodalom, LI. évfolyam, 31.sz. 2007. augusztus 3.
  13. “Még hidegebb napok.” Gondolat-jel, 2009. június 28. Az interjút készítette Ocsovai Gábor.

Oktatási tevékenység:

 • Másfél évtizeden át vezette a Kelet-Európa B. minor szak képzést.
 • Az egyetemi alapkézésben jelenleg Kelet-Közép-Európa, a Balkán, Oroszország és és a Szovjetunió 19-20. századi történetét oktatja.
 • Az SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola Tanácsának, a Modernkori Doktori Program Programtanácsának, valamint a Történelem Habilitációs Szakbizottságának tagja .
 • Doktori kurzusai: Nemzet és társadalom a modern korban; Fejezetek Kelet-Európa és a Balkán történetírásából.

Szakdolgozati témák:

 • Kelet-Közép Európa és a Balkán 19-20. századi történetére vonatkozó témák, megbeszélés szerint: politikatörténet, eszmetörténet, politikus portrék, historiográfiai jellegű témák stb.
 • Nemzetiségi kérdés a Balkánon, nemzetiségi kérdés a délszláv területeken: nemzeti ideológiák, intézményrendszerek formálódása és tevékenysége, az egyes nemzetek, kisebbségek belső társadalmi tagozódása, létfeltételeik, önszerveződésük külső és belső feltételrendszerének alakulása, egy-egy képviselőjük életútja stb.
 • Jugoszlávia története a 19-20. században. Külpolitika, belső pártviszonyok,szerb-horvát viszony és viták, magyar-jugoszláv kapcsolatok, az állam széthullásának külső és belső okai stb.

Az egyes témákhoz vagy az angol nyelv és/vagy az adott ország nyelvének ismerete szükséges. A rendszeres szakmai konzultációt szakszeminárium formájában biztosítom.