A nemzetközi erőviszonyok alakulása 1945 után
Szeminárium, MA képzés

Kézikönyvként minden témához használható, ott is, ahol külön nem jelzem:

Fischer Ferenc: A kétpólusú világ 1945-1989. Tankönyv és atlasz. Dialóg Campus Kiadó-Bp.-Pécs, 2005.
Henry Kissinger: Diplomácia. Panem-Grafo, Bp., 1998. 377-838.
Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története. Eötvös József Könyvkiadó, Bp., 2000. 205-423.
Németh István: Európa 1945-2000. A megosztástól az egységig. Aula Kiadó, Bp., 2004.
Zbigniew Brezinski: A nagy sakktábla. Európa Kiadó, Bp., 1999.

Az első óra előadás:

Bevezetés a hidegháború történetébe. Mítoszok és valóság a háború utáni világrendről.

1. A szövetségesek háború utáni Európára vonatkozó elképzelései és megállapodásai

Irodalom:
A jaltai jegyzőkönyv és nyilatkozat a felszabadított Európáról. In: Halmosy Dénes (szerk): Nemzetközi szerződések 1945-1982. Bp., 1985, 600 -606.
A potsdami jegyzőkönyv. Uo. 646-662.
Bán D. András: A „százalékegyezmény”. www.hhrf.org./europaiutas/2001/7.htm
W. Churchill: A második világháború. Európa Kiadó, Bp., 476.
I .M. Majszkij memoranduma a "jövendő világ kívánatos alapelveiről". In: Mezei Géza (szerk.) Európa kettészakítása és a kétpólusú nemzetközi rend születése (1945-1949). Új Mandátum Könyvkiadó, Bp., 2001.136-156., vagy Németh István: i.m. 43-46.
A moszkvai brit nagykövet, Clark Kerr a szovjet politikáról (l944. aug. 31. és nov.19. ) In: Mezei Géza (szerk):i.m. 23-28.
Feljegyzés Sztálin és Gomulka megbeszélésről a lengyelországi helyzettel kapcsolatban. 1945. nov. 14. (1-2. számú dokumentumok).In: Mezei Géza (szerk): i.m. 157-169.l.

Referátum: Az amerikai béketervek

2. Együttműködés vagy konfrontáció: a hidegháború kibontakozásának okai a "hosszú táviratok" tükrében

Irodalom:
Kennan "hosszú távirata" Moszkvából, 1946. febr. 22. In: Mezei Géza (szerk): i.m. 214-224.
Frank Roberts moszkvai brit nagykövet "hosszú távirata". In: Mezei Géza (szerk): i.m. 107-117.
A Novikov távirat: "Az amerikai külpolitika a háború utáni időszakban". 1946. szept.27. In: Mezei Géza (szerk): i.m. 178-187.
W. Churchill fultoni beszéde. In: Mezei Géza (szerk): i.m.117-124.

Referátum: Az angol béketervek és az angolszász konföderációs elképzelések

3. A konfrontáció hivatalos rangra emelése

Irodalom:
Truman elnök beszéde az amerikai kongresszus előtt. In: Mezei Géza (szerk): 233-235., vagy Halmosy Dénes (szerk): Nemzetközi szerződések 1945-1982. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1985. 120-125.
"A szovjet magatartás forrásai" (X cikk) 1947. július. In: Mezei Géza (szerk) : i.m. 239-244.
A Központi Hírszerző Csoport (CIG) értékelése: a szovjet politika taktikai módosulása a nemzetközi színtéren. 1947. jan. 6. In: Mezei Géza (szerk): i.m. 235-239.
Rákosi Mátyás beszéde az MKP KV ülésén a Kominform megalakításával kapcsolatos moszkvai tervekről. 1946. május 17., valamint L. Sz. Baranov írásbeli jelentése Zsdanov részére. 1947. aug. 15. In: Mezei Géza (szerk): i.m. 276- 279.
Nyilatkozat a nemzetközi helyzetről. A Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának határozata /1947. okt.5. / In.: A nemzetközi kommunista mozgalom dokumentumai 1945-1976. Kossuth Kiadó, 1977. 1. sz. irat. 15-18.

Referátum: Az amerikai külpolitika dilemmái 1945-1947

4. A Marshall-terv, az európai egység és a hidegháború (1947-1950)

Irodalom:
Mezei Géza (szerk): i.m. 246-273. ( A Marschall-terv és a szovjet válasz c. VI. fejezet dokumentumai)
Mezei Géza (szerk): i.m. 414-435. ( Az "Európa-építés" és a hidegháború c. XIV. fejezet dokumentumai.)
A NATO eredete és története. Eredet - az 1945-1949 időszak kulcseseményei. http://biztpol.corvinusembessy.com/?module=corvinak&n
Losoncz Miklós: A Marshall-terv. Rubikon, 2002. 9-10.sz. 28-31.
Borhi László: Az Európa-gondolat és a hidegháború. In: Rubikon, 1991/ 9. 14-17.
Deák András: A szovjet szuperhatalmiság kialakulása. Rubicon, 2002/9-10.

Referátum: Az európai integráció történeti előzményei, és első eredményei 1945-1949

5. A hidegháború fő színterei I. : a német kérdés

Irodalom:
Mezei Géza (szerk): i.m. 72- 98. (Valamennyi, "A szövetséges hatalmak és a német kérdés 1945-1946" című II. fejezetben található forrás. )
Mezei Géza: Németország és a hidegháború. A szövetséges hatalmak és a német kérdés 1945-1961. Új Mandátum Könyvkiadó, Bp., 1999. 160-185., 193-206., 221-251.
Kiss J. László: A Kreml csapdája. A német egyesülés "elmulasztott lehetősége". Az 1952. márciusi Sztálin-jegyzék. Rubicon, 2002/9-10. 40-43.

Referátum: A Szovjetunió és a német kérdés (1948-1953)


6. A hidegháború színterei II. : Jugoszlávia

Irodalom:
A.Sajti Enikő: Tito. In.: Polonyi Péter - A. Sajti Enikő: Mao - Tito. Pannonica, Bp., 2000. 278-286.
Mezei Géza (szerk): i.m. 350-364. (A Sztálin-Tito szakítás és következményei c. V. fejezet dokumentumai)
Milovan djilas: Találkozások Sztálinnal. Magvető Kiadó, Bp., 1989. 117-175.

Referátum: A szovjet-jugoszláv konfliktus okai és következményei


7. A hidegháború szinterei III.: A koreai háború

Irodalom:
John Lewis Gaddis: Most már tudjuk. A hidegháború történetének újraértékelése. Európa Kiadó, Bp., 2001. 107-159.
H. Kissinger: i.m. 459-478.
Polonyi Péter: Mao. In.: Polonyi-A. Sajti: i.m. 82-96.
Faludi Péter: A koreai háború eredete. Kül-Világ, I. évf. 2004/3. www.kulvilag.hu 1-12.

Referátum: Kína szerepe a koreai háborúban

8. A hidegháború színterei IV.: Az 1956-os magyar forradalom és a szuezi válság

Irodalom:
A "Jelcin dosszié". Szovjet dokumentumok 1956-ról. Szerk.: Litván György stb. Századvég-56-os Intézet. Bp., 1993. II/9.sz irat. 64-67., II/12.sz irat. 70., III/5.sz irat .121-128.
H. Kissinger: i.m. 509-539.
Békés Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában. 1956-os Intézet, Bp., 1996. 13-87., 18.sz. irat.119-122., 20.sz.irat.124-130., 21. sz. irat. 130-131.
Veljko Mičunović: Tito követe voltam. Moszkva, 1956-1958. Interart, Bp., 1990. 128-135.
Borhi László: Magyarország a hidegháborúban. A Szovjetunió és az Egyesült Államok között, 1948-1956. Corvina, Bp., 2005. 294-332.

Referátum: Szuez a nemzetközi politikában

9. Az "enyhülés" lehetőségei és korlátjai a hatvanas években: a "nagy rakéta válság"

Irodalom:
John F. Kennedy és Nyikita Sz. Hruscsov levelezése a kubai rakétaválság alatt. Fordította és sajtó alá rendezte: Simon Ágnes és Simon Eszter. Dokumenta Historica 55. Szeged, 2002. 13-78. /Mind a 23dokumentum!/
Anderle Ádám: Che Guevara. In.:Horvát Gyula - Anderle Ádám: Perón-Che Guevera. Pannonica, 2000. 251-265

Referátum: Ny. Sz. Hruscsov és J. F. Kennedy


10. Az európai status quo megszilárdítása és a "prágai tavasz" (1963-1972)

Irodalom:
Németh István: i.m. 333-357.
A vonatkozó dokumentumok Németh István: i.m. 359-389.
Kun Miklós: A „prágai tavasz” titkos története. Akadémiai Kiadó Zrt. Bp., 2008. Tetszőleges, választott részek.

Referátum: Magyarország szerepe a „prágai tavasz” elfojtásában

11. A vietnámi háború 1959-1973

Irodalom:
H. Kissinger: i.m. 615-700.
Magyarics Tamás: i.m. 306-324.
Vonatkozó internetes oldalak

Referátum: A vietnámi háború hatása az amerikai társadalomra

12. Enyhülés és biztonság a világpolitikában: 1972-1985

Irodalom:
H. Kissinger: i.m. 732-761.
Magyarics Tamás: i.m.401-423.
Berend T. Iván: Terelőúton. Közép-Kelet-Európa 1944-1990. Vince Kiadó, Bp.,1999. 266-299.
Eric J. Hobsbawm: A szélsőségek kora. A rövid 20. század története. Pannonica Kiadó, Bp., 1998. 462-474.

Referátum: A kétpólusú világrend összeomlásának okai és következményei