A modern kori politikai gondolkodás kezdetei

Tematika:

1. Újkori társadalmi és politikai utópiák

2. A királyi hatalom, az egyház és a parlament, politikai viták és teóriák a 16-17. századi
Angliában

3. A puritanizmus kialakulása és elterjedése

4. Az irányzatok és teóriák az angolszász politikai gondolkodásban (a republikánus eszme)

5. Machiavelli és hatása az újkori politikai gondolkodásra

6. A felvilágosodás fogalma és definíciója

7. A felvilágosodás földrajzi tere

8. A modern természettudományos gondolkodás kezdetei

9. A felvilágosodás és hatalom

10. A zsarnokság és a szerződéselméletek

11. Az enciklopédia

12. A politikai berendezkedés elméleti alapjai és gyökerei az Amerikai Egyesült Államokban

13. Az orosz politikai gondolkodás kezdetei, a harmadik Róma teória

14. A pánszlávizmus kialakulása

Források:

- Bacon, Francis: Novum Organum I., Új Atlantisz, Budapest 1995. 95-136.
- Bacon, Francis: Esszék, Budapest 1968, III. A vallási egységről, XIV. A nemességről, XIX. Az uralkodásról, XXIX. A királyságok és államok igazi nagyságáról, XXXIII. A gyarmatokról, LVI. A törvénykezésről.
- Ludassy Mária (szerk.): Az angolszász liberalizmus klasszikusai I. Budapest 1991. A következő források: Thomas Jefferson: Törvényjavaslat a vallásszabadság törvénybeiktatására (1779) 39-42; „Orvosság, mely szükséges az állam egészségéhez” 42-44; „A szabadság fáját hazafiak és zsarnokok vérével kell öntözni” 44-45. „Mindnyájan republikánusok vagyunk, mindnyájan föderalisták vagyunk” (Első beiktatási beszéd 1801. március 4-én) 56-62.
- Machiavelli, Niccolo: A fejedelem (több kiadás).
- Morus Tamás: Utópia, Budapest 2002, 19-69, (Előszó a legtökéletesebb államformáról írt műhöz, Első könyv
- Szili Sándor (szerk.): A középkori orosz történelem forrásai, Budapest 2005. A következő forrásrészletek: III/3. 2. Elbeszélés nagy Oroszhon vlagyimiri nagyfejedelmeiről 141-144; III/3.3. Filofej szerzetes levele M. G. Miszjur Munyehin nagyfejedelmi gyjakhoz 145-147.

Szakirodalom:

- Bayer József: A politikai gondolkodás története, Budapest, Osiris, 2001, II. rész, Az újkor: A racionalizmus és a felvilágosodás elméletei 99-164,
- Chaunu, Pierre: A felvilágosodás, Budapest 1998. A következő részek: A felvilágosodás tere 31-68; A megismerés mezejének kitágulása, 167-212.
- Gecse Géza: Bizánctól Bizáncig, Az orosz birodalmi gondolat, Budapest 2007. A következő fejezetek: I. Fejezet: A birodalmi gondolat születése Oroszországban, Ortodoxia és expanzió, A Baltikum megszerzése és az orosz államegyház kialakulása 19- 35; II. rész: A pánszláv mozgalom kialakulása 39-45.
- Hahner Péter: A régi rend alkonya, Egyetemes történet, 1648-1815, Budapest, Panem, 2006, 60-64, 156-171, 428-433, 438-444.
- Heller, Mihail: Az Orosz Birodalom története Bp., 2000 101-121. 460-473.
- Skinner, Quentin: Machiavelli, Bp. 1996, 11-102.
- Szántó György Tibor: Anglikán reformáció, angol forradalom, Budapest 2000. 53-88.
- Vajda Zoltán: Republikanizmus az Amerikai Egyesült Államok 18-19. századi történetében, Aetas, 1998. 4. szám.